اهداف ازدواج

ازدواج اهداف و انگیزه هاى مختلفى دارد و نیازها و اهداف بسیارى را تإمین مى کند. مهمترین اهدافى که در ازدواج دنبال مى شود, عبارت اند از: 1ـ رسیدن به سکون و آرامش ازدواج, نقش مهمى در ایجاد سکون و آرامش درونى دارد، زیرا ازدواج نوعى نیاز فطرى است. به همین جهت افراد مجرد آرامش کامل روحى و روانى ندارند و در آنها همیشه یک نوع کشمکش درونى وجود دارد. ولى ازدواج نیازهاى عاطفى افراد را برآورده مى کند و کشمکش درونى را از بین برده و میل و انگیزه زندگى را در آنها قوى مى نماید. زیرا فردى که ازدواج کرده مى داند که کسى او را از صمیم دل دوست دارد و منتظر و نیازمند او مى باشد. [...]