انواع ازدواج و تفاوت بین آنها

به واسطه عقدازدواج، زن و مرد به هم حلال میشوند و آن بر دوقسم است: موقت و دائم. در ازدواج موقّت، مدّت عقد ازدواج توسط زن و مرد تعیین میشود.مثلا زن را به مدّت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد میکنند و بعد از تمام شدن مدت یا بخشیده شدن مدت باقیمانده از طرف شوهر، ازیکدیگر جدا میشوند و نیازی به خوانده شدن صیغه طالق ندارد.به ازدواج موقّت، متعه و صیغه نیز میگویند. در ازدواج دائم، مدّت عقد ازدواج تعیین نمیشود، بلکه مدت آن همیشگی است و زن و مرد از طریق خوانده شدن صیغه طلاق بارعایت شرایط آن، میتوانند از یکدیگر جدا شوند. ازدواج دائم و موقّت در بسیاری از احکام [...]