ازدواج سفید

ازدواج سفید، نوعی ازدواج است که در آن طرفین، بدون قبول تعهدات شرعی و قانونی و ثبت رسمی ازدواج خود، اقدام به تشکیل زندگی و پیوند زناشویی می کنند. به عبارت دیگر زوجین، بدون خواندن صیغه یا خطبه عقد نکاح و ثبت ازدواج خود به صورت رسمی و قانونی، زندگی زناشویی خود را شروع می کنند. در این نوع ازدواج، به علت عدم وجود تعهدات قانونی و عدم ثبت ازدواج در دفترخانه، طرفین نمی توانند، هیچ ادعای قانونی در خصوص اموال و ترکه شریک زندگی خود، پس از فوت و هنگام تقسیم ارثیه آن، داشه باشند. همچنین طرفین ازدواج سفید، به دلیل عدم به ثبت رساندن ازداج خود به صورت رسمی و قانونی، از هیچ یک از حقوقی که در قوانین ایران، برای [...]

محارم سببی

مسأله: زنانی که از طریق سبب  (ازدواج)  به مرد محرم میشوند، عبا رتند از: 1- همسر. 2- دختر همسر از شوهر دیگر و هر چه پایین روند. 3- مادر همسر و مادربزرگ همسر. 4- زن پسر (عروس). 5- زن پدر (نامادری). مسأله: مردانی که از طریق سبب  (ازدواج)  به زن محرم میشوند، عبا رتند از: 1- شوهر. 2- پسر شوهر از زن دیگر و هر چه پایین روند. 3- پدر شوهر و پدربزرگ شوهر. 4- شوهر دختر (داماد). 5- شوهر مادر (ناپدری). مسأله: هر گاه مردی با زنی ازدواج کند، هر چند با او نزدیکی نکرده باشد، مادر آن زن و هر چه بالا روند و مادر پدر آن زن و هر چه بالا روند به آن مرد محرم میشوند.[...]