محارم رضاعی

مسأله:  هر گاه زنی کودکی را شیر دهد، با نُه شرط سبب محرم شدن خواهد بود: 1- شیر از ولادت باشد. بنابراین اگر پستان، بدون تولّد فرزندی شیر پیدا کند و کودکی از آن بنوشد، سبب محرمیّت نمیشود. 2- بچّه از زن زنده شیر بخورد. پس اگر پستان زن مردهای را به دهان بگیرد و شیر بخورد، اثری ندارد. 3- شیر آن زن از حرام نباشد. بنابراین اگر شیر بچّه ای را که از زنا به دنیا آمده به بچّه ای بدهند، به کسی محرم نمیشود. 4- شیر را از پستان بمکد. ولی احتیاط واجب آن است که اگر شیر را در گلوی بچّه بریزند، با آن زن و محارم او ازدواج نکند. 5- شیر را با چیز دیگر مخلوط [...]

انواع ازدواج و تفاوت بین آنها

به واسطه عقدازدواج، زن و مرد به هم حلال میشوند و آن بر دوقسم است: موقت و دائم. در ازدواج موقّت، مدّت عقد ازدواج توسط زن و مرد تعیین میشود.مثلا زن را به مدّت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد میکنند و بعد از تمام شدن مدت یا بخشیده شدن مدت باقیمانده از طرف شوهر، ازیکدیگر جدا میشوند و نیازی به خوانده شدن صیغه طالق ندارد.به ازدواج موقّت، متعه و صیغه نیز میگویند. در ازدواج دائم، مدّت عقد ازدواج تعیین نمیشود، بلکه مدت آن همیشگی است و زن و مرد از طریق خوانده شدن صیغه طلاق بارعایت شرایط آن، میتوانند از یکدیگر جدا شوند. ازدواج دائم و موقّت در بسیاری از احکام[...]