شروط ضمن عقد

نحوه نوشتن نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم ، به این صورت است که طرفین ، در خصوص شرایط ازدواج ، به تفاهم رسیده و سپس ، با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق ، درخواست تنظیم متن عقدنامه ازدواج دائم را ارائه می نمایند . البته ، در نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم ، یکسری از شروط ضمن عقد ، پیش بینی شده است که زوجین ، در صورت تمایل ، می توانند اقدام به امضای هر یک از شروط دوازده گانه طلاق نموده و یا اینکه از امضای برخی از بندهای آن ، خودداری نمایند که این موضوع ، بسیار واجد اهمیت بوده و آثار حقوقی خاصی دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، شروط ضمن [...]