شرایط صحت عقد ازدواج

برای صحّت عقد ازدواج، شرایط زیر باید رعایت شود: 1- رضایت زن و مرد به ازدواج. 2- اجاز ه پدر یا جدّ پدری دختر باکره. 3- تعیین مهریّه و مدّت در عقد ازدواج موقّت. 4- خواندن صیغه عقد ازدواج دائم یا موقّت با رعایت شرایط آن.