اجازه پدر یا جد پدری دختر باکره

مسأله :  دختر باکره برای ازدواج باید از پدر یا جدّ پدری اجازه بگیرد و عقد ازدواج دائم یا موقّت بدون اجازه پدر یا جدّ پدری دختر باکره، بنابر احتیاط واجب باطل است.

مسأله:باکره به دختری گفته میشود که قبلاً ازدواج صحیح و شرعی نکرده باشد، خواه عضو بکارت موجود باشد یا نَه.

مسأله: دختری که بکارتش را در اثر حادثه یا ورزش از دست داده است، باکره محسوب میشود و برای ازدواج باید از پدر یا جدّ پدری اش اجازه بگیرد.

مسأله: دختری که از راه نامشروع مثل زنا یا تجاوز بکارتش را از دست داده است، باکره محسوب میشود و برای ازدواج باید از پدر یا جدّ پدری اش اجازه بگیرد.

مسأله: زنان زناکار، برای ازدواج باید از پدر یا جدّ پدریشان اجازه بگیرند.

مسأله: دختر باکره ای که درآمدی دارد و مستقل است، برای ازدواج باید از پدر یا جد پدری اش اجازه بگیرد.

مسأله: در ازدواج موقّت، اگر دختر باکره بخواهد شرط کند که نزدیکی صورت نگیرد، باز هم اجاز ه پدر یا جدّ پدری دختر باکره لازم است.

مسأله: اگر مرد، مقلّد مرجع تقلیدی باشد که معتقد است ازدواج دختر باکره بدون اجاز ه پدر و جدّ پدری اش جایز است ولی دختر مقلّد کسی است که معتقد است ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جدّ پدری اش جایز نیست، دختر باکره نمیتواند بدون اجازه پدر یا جدّ پدری اش ازدواج کند.

مسأله : ملاک حرف کسی است که رضایت دارد و اجازه می دهد. مثلاً اگر پدر دختر باکره با ازدواج مخالف است امّا جدّ پدری دختر باکره اجازه میدهد، ملاک نظر جدّ پدری است و دختر باکره میتواند ازدواج کند.

مسأله: اگر پدر دختر باکره با ازدواج موافق باشد، ولی جدّ پدری دختر باکره مخالف باشد، ملاک نظر پدر دختر باکره است و دختر باکره میتواند ازدواج کند.

مسأله: اظهار اجازه توسط پدر یا جدّ پدری دختر باکره لازم است و رضایت قلبی کافی نیست.

مسأله: اگر دختر بگوید که از پدر یا جدّ پدری اش برای ازدواج اجازه دارد، احتیاط واجب آن است که خود پسر از پدر یا جدّ پدری دختر باکره اجازه بگیرد.

مسأله: اگر پدر یا جدّ پدری دختر باکره به ازدواج دائم با پسری اجازه دهد، دختر باکره نمیتواند بدون اطلاع و اجازه پدر یا جدّ پدری اش ازدواج موقّت کند.

مسأله: اگر پدر یا جدّ پدری دختر باکره با اصل ازدواج موافق باشد، ولی نسبت به خصوصیّات ازدواج مانند: مهریّه، زمان عقد و عروسی و غیره مخالف باشد، عقد ازدواج صحیح است.

مسأله: اگر پدر یا جدّ پدری دختر باکره نسبت به ازدواج دختر اظهار رضایت کند ولی از قرائت صیغه عقد ازدواج بی اطّلاع باشد و در جلسه عقد ازدواج حاضر نباشد، عقد ازدواج صحیح است و حضور او در مجلس عقد ازدواج شرط نیست.

مسأله: اگر دختر باکره بدون اجاز ه پدر یا جدّ پدری اش ازدواج کند و سایر شرایط صحّت عقد ازدواج رعایت شده باشد و پدر یا جدّ پدری دختر باکره بعد از آگاهی از ازدواج دختر اجازه دهد، عقد ازدواج صحیح است.

مسأله: اگر دختر باکره بدون اجاز ه پدر یا جدّ پدری اش ازدواج کند و پدر یا جدّ پدری اش ازدواج را قبول نکند، احتیاط واجب آن است که زن و مرد نگاه محرمانه به یکدیگر نکنند و مرد زن را طلاق دهد.

مسأله: اگر دختر باکره ای بدون اجاز ه پدر یا جدّ پدری اش ازدواج کند و صاحب فرزند شود، اگر حکم شرعی را نمیدانسته و یا مقلّد کسی بوده که در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر یا جدّ پدری دختر باکره را شرط نمیداند، فرزند حکم حلال زاده را دارد.

مسأله: پسری که به حدّ بلوغ و رشد رسیده است، برای ازدواج نیاز به اجاز ه پدر یا جدّ پدری اش ندارد، ولی بهتر است موافقت آنها را به دست آورد.

آیت اله مکارم شیرازی

یک نظر بگذارید