بررسی حقوقی ازدواج با دختر همسر

برای بررسی حکم ازدواج با دختر همسر، از منظر قانونی، باید به ماده 1047 قانون مدنی، مراجعه کرد. این ماده، موارد ممنوعیت دائمی نکاح، بین برخی افراد، از جمله خویشاوندان سببی به واسطه مصاهره یا همان ازدواج بین زوج و زوجه را مورد پیش بینی قرار داده است. ماده 1047 قانون مدنی، مقرر می دارد:

“نکاح بین این اشخاص، به واسطه مصاهره، ممنوع دائمی است: 1) بین مرد و مادر و جدات زن، از هر درجه که باشد؛ اعم از نسبی و رضاعی. 2) بین مرد و زنی که سابقا، زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد. 3) بین مرد با اناث، از اولاد زن، از هر درجه که باشد، ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر، زناشویی واقع شده باشد.”

بر اساس این ماده و در پاسخ به این پرسش که حکم ازدواج با دختر همسر، از نظر قانونی چیست؟ باید گفت، با توجه به آنچه در بند سه ماده 1047 قانون مدنی، مورد پیش بینی قرار گرفته، ازدواج با دختر همسر، در صورتی که بین مرد و مادر دختر که همسر او است، آمیزش رخ داده باشد، ممنوعیت دائمی داشته و در غیر این صورت، قانونی و مجاز خواهد بود و در این مورد، فرقی بین ازدواج دائم یا موقت زن و مرد، همچنین، رضاعی یا غیر رضاعی بودن دختر زن نیست.

یک نظر بگذارید