تفاوت های ازدواج دائم با ازدواج موقت

هرچند، ازدواج دائم و ازدواج موقت، هر دو سبب ایجاد رابطه زوجیت شده و دارای شباهت های متعددی می باشند، اما این دو نوع از عقد ازدواج، دارای تفاوت های زیادی بوده که لازم است در هنگام انعقاد، مورد توجه قرار گیرند. لذا، در این قسمت به توضیح تفاوت های ازدواج دائم با ازدواج موقت خواهیم پرداخت.

1- یکی از تفاوت های ازدواج دائم با ازدواج موقت، این مساله است که تعیین مدت در عقد موقت، لازم و ضروری و از شرایط صحت این عقد می باشد؛ به نحوی که در صورت عدم تعیین مدت در صیغه، عقد موقت، باطل خواهد بود؛ اما ازدواج دایم، عقد نکاحی است که مدت آن، نامحدود بوده و بنابراین، در آن، مدت تعیین نمی شود.

2- علاوه بر تعیین مدت، لزوم تعیین مهریه در صیغه، نیز از شرایط اساسی صحت صیغه و از دیگر تفاوت های ازدواج دائم با ازدواج موقت می باشد؛ در حالی که در عقد دایم، زوجین می توانند بعد از ازدواج، نسبت به تعیین مهریه توافق کنند و در صورتی که مهریه تعیین نشده باشد ، زن از دیگر انواع مهریه برخوردار می شود.

3- در ازدواج موقت، بر خلاف عقد دایم، مرد، موظف به پرداخت نفقه زن خود نیست؛ مگر اینکه پرداخت آن شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. اما در عقد دائم، مرد موظف به پرداخت نفقه به همسر خود است؛ در غیر این صورت، علاوه بر اینکه زن می تواند دادخواست حقوقی مطالبه نفقه بدهد، می تواند شکایت کیفری ترک انفاق زا نیز مطرح نماید.

4- از دیگر تفاوت های ازدواج دائم با ازدواج موقت، آن است که جدایی زن و شوهر، در ازدواج موقت نمی تواند از طریق طلاق انجام شود؛ چرا که طلاق، مختص عقد دائم است. جدایی زن و مرد در ازدواج موقت، از طریق انقضاء مدت، بذل مدت و یا فسخ نکاح صورت می پذیرد.

5- مدت عده در عقد دائم با مدت عده در عقد موقت، متفاوت است؛ با این توضیح که مدت عده، در ازدواج دائم، سه طهر و در ازدواج موقت، دو طهر می باشد. ( طهر به معنای پاک شدن از عادت ماهیانه است )

6- در ازدواج موقت و صیغه، بر خلاف ازدواج دایم، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و این مورد نیز از تفاوت های ازدواج دائم با ازدواج موقت، می باشد.

7- احکام تعیین مدت، تعیین مهریه، نفقه زن، جدایی زوجین، عده زن و ارث زوجین، در ازدواج دائمی و صیغه یکسان نمی باشد. تعیین مدت و مهریه، از شرایط صحت عقد صیغه بوده و چنین شرایطی در عقد دائم وجود ندارد.

یک نظر بگذارید