حضانت فرزند قبل از طلاق

حضانت به معنای نگهداری و مراقبت از کودک است . در قانون مدنی تعریفی از کلمه حضانت ارائه نشده است ، با این وجود مفهوم حضانت را می توان مراقبت و حمایت جسمی و عاطفی از کودکان دانست . بر اساس قانون مدنی ، حضانت هم حق والدین است و هم تکلیفی است که بر عهده آنان قرار گرفته است . یعنی اینکه در صورتی که والدین یک کودک از هم طلاق نگرفته باشند ، حق آنان است که خودشان حضانت از فرزندشان را بر عهده داشته باشند و هیچکس نمی تواند این حق را از آنها سلب کند ؛ همچنین ، از آن جهت که آنها والدین طفل هستند ، مکلف به نگهداری از کودک و حضانت وی می باشند .

در موضوع جدایی والدین، ممکن است فرایند طلاق مدت زیادی به طول انجامد و در این بین تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزندان موضوع بسیار مهمی است . با توجه به مقررات قانونی ، در می یابیم که قانونگذار برای حضانت فرزندان یک قاعده کلی تعیین کرده است . بر این اساس ، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است . از سن هفت سالگی تا سن نه سالگی که سم بلوغ دختران است ، حضانت بر عهده پدر قرار می گیرد . بعد از سن نه سالگی ، چون دختر به سن بلوغ رسیده است ، از حضانت خارج می شود و خودش باید تصمیم بگیرد که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند .
حضانت فرزند پسر هم تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است ، بعد از آن تا سن پانزده سالگی یعنی سن بلوغ بر عهده پدر خواهد بود . بعد از آن خودش باید تصمیم بگیرد که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند .

یک نظر بگذارید