زمان پرداخت مهریه در عقد موقت

برای زمان پرداخت مهریه در عقد موقت می توان گفت امکان پرداخت مهریه از هنگام اجرای عقد وجود دارد تا زمانی که عقد موقت به هر دلیلی مثل پایان مدت یا بذل مدت به پایان برسد . به عبارت دیگر مرد در هنگام وقوع عقد ازدواج موقت مهریه را به زن خود می ‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می ‌شود .

عقد ازدواج موقت بعضا مدتش ۹۹ ساله می باشد( البته اکثر فقها عقد موقت 99 ساله را همان ازدواج دائم تلقی کرده و شرایط ازدواج دائم را در آن در نظر میگیرند) . زمان های مختلف برای پرداخت مهریه در عقد دائم یا موقت بر اساس توافق طرفین در نوع مهریه به ترتیب زیر می باشد :

– مهریه به صورت حال در عقد تعیین شده باشد : در این صورت باید تا مهلتی که در هنگام عقد مشخص شده است زن مهریه را دریافت کند .

– مهریه به صورت مدت دار یا موجل در هنگام عقد تعیین شده باشد : در این مورد هم مانند مهریه حال باید زن مهریه را از مرد تا مهلت مشخص شده دریافت کند .

– مطالبه مهریه در هنگام عقد به صورت اختیار زوجه تعین شده باشد : در چنین حالتی هرگاه زوجه درخواست وصول مهریه کند می تواند اقدام به دریافت مهریه در عقد موقت ، یا دائم را بنماید که اصطلاحا مهریه عندالمطالبه است .

– مطالبه مهریه از جانب زن منوط باشد به استطاعت و توان مالی مرد در پرداخت : در این نوع از مهریه که هنگام عقد تعیین شده و توافق طرفین رسیده است ، زوجه باید اثبات کند که زوج تونایی مالی برای پرداخت مهریه را دارد . آن وقت می ‌تواند اقدام به دریافت مهریه خود ‌کند که اصطلاحا مهریه عندالاستطاعه است.

– در صورتی که هنگام عقد مبلغ معینی به عنوان مهریه تعیین شود اما توافق شود که پرداخت آن به زن به صورت اقساطی باشد : در این حالت مرد باید در زمان تایین شده به عنوان زمان پرداخت قسط ، مبلغ مورد نظر را پرداخت کند .

یک نظر بگذارید