شباهت های ازدواج دائم و موقت

هر چند، عقد دائم و موقت، در تعریف و برخی شرایط مثل تعیین مدت، با یکدیگر، دارای تفاوت بوده و شرط (مدت معین) در تعریف اردواج موقت، موجب تمایز صیغه از عقد دائم می گردد، اما علی رغم این تفاوت در تعریف، هنوز شباهت های بسیاری، میان عقد ازدواج دائم و موقت وجود داشته که این شباهت ها، شامل موارد زیر می باشد:

1- شرایط ازدواج موقت و ازدواج دائم، یکسان است . به این معنا که شرایطی که با وجود آن ها، می توان برای انعقاد ازدواج دایم، اقدام کرد، در ازدواج موقت یا صیغه نیز ضروری است. این شرایط که همان شرایط صحت قرارداد بوده، عبارتند از: قصد و رضای طرفین، اهلیت آن ها، موضع معین عقد و جهت مشروع آن.

2- ایجاد رابطه زوجیت و محرمیت، میان زوجین، از دیگر شباهت های عقد ازدواج دائم و موقت می باشد.

3- از جمله شباهت های ازدواج دائم و موقت، این مساله بوده که فرزندان متولد از صیغه، همچون فرزندان متولد از عقد دائم، از حقوقی یکسان برخوردار بوده و پدر و مادر آنها مکلف به تامین حقوق قانونی آنها هستند . حق دریافت نفقه، از مهم ترین این حقوق می باشد.

4- مسلمان، با مرد یا زن غیر مسلمان، از جمله این موانع و شباهت های ازدواج دائم و موقت می باشد.

5- موانع ازدواج در عقد دائم و عقد موقت، مانند هم بوده که ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و ممنوعیت ازدواج زن یا مرد.

6- نگه داشتن عده توسط زوجه، در صورت جدایی زوجین در ازدواج دائم و ازدواج موقت، لازم و ضروری است.

7- خواستگاری از زنی که در ازدواج موقت دیگری است، همچون زنی که در عقد دایم است، ممنوع می باشد.

8- در عقد موقت، مانند عقد دائم ، ازدواج همزمان با دو خواهر حرام و ممنوع است.

9- از دیگر شباهت های ازدواج دائم و موقت، آن است که احکام حرمت خویشاوندان هریک از زوجین، نسبت به طرف دیگر، در عقد دائم و صیغه یکسان است . به عنوان مثال، در عقد دائم و عقد موقت، مادر زن به مرد، محرم می شود و پدر مرد نیز به زن محرم خواهد شد .

یک نظر بگذارید