شرایط صحت عقد ازدواج

برای صحّت عقد ازدواج، شرایط زیر باید رعایت شود:

1- رضایت زن و مرد به ازدواج.

2- اجاز ه پدر یا جدّ پدری دختر باکره.

3- تعیین مهریّه و مدّت در عقد ازدواج موقّت.

4- خواندن صیغه عقد ازدواج دائم یا موقّت با رعایت شرایط آن.

یک نظر بگذارید