شروط ضمن عقد

نحوه نوشتن نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم ، به این صورت است که طرفین ، در خصوص شرایط ازدواج ، به تفاهم رسیده و سپس ، با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق ، درخواست تنظیم متن عقدنامه ازدواج دائم را ارائه می نمایند .

البته ، در نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم ، یکسری از شروط ضمن عقد ، پیش بینی شده است که زوجین ، در صورت تمایل ، می توانند اقدام به امضای هر یک از شروط دوازده گانه طلاق نموده و یا اینکه از امضای برخی از بندهای آن ، خودداری نمایند که این موضوع ، بسیار واجد اهمیت بوده و آثار حقوقی خاصی دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، شروط ضمن نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم را ، ذکر خواهیم نمود .

 

شروط ضمن عقد در ازدواج دائم

الف ) ضمن عقد نکاح / خارج لازم ، زوجه شرط نمود هرگاه طلاق ، بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه ، بلاعوض ، به زوجه منتقل نماید .

ب ) ضمن عقد نکاح / خارج لازم ، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر ، با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق ، خود را مطلقه نماید و نیز ، به زوجه ، وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او ، قبول نماید . مواردی که زن ، می تواند حسب مورد ، از دادگاه ، تقاضای صدور اجازه طلاق نماید ، به شرح زیر است :

1 ) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین ، در موردی که شوهر ، سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد .

2 ) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه ، غیر قابل تحمل نماید .

3 ) ابقاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .

4 ) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح ، شرعا ممکن نباشد .

5 ) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح ، منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .

6 ) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعه منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .

7 ) ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی مشترک برای زوجه دشوار باشد .

8 ) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است . و یا شش ماه متوالی ، بدون عذر موجه از نظر دادگاه ، غیبت نماید .

9 ) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد . تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است ، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر ، با دادگاه است .

10 ) در صورتی که پس از گذشت 5 سال از عقد دائم ، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود .

11 ) در صورتی که زوج ، مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .

12 ) زوج ، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه ، نسبت به همسران خود ، اجرای عدالت ننماید .

 

علاوه بر شروط ضمن عقد نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم که بیشتر با عنوان شروط 12 گانه طلاق شناخته می شوند ، هر کدام از زوجین ، می توانند شروط دیگری را نیز ، که مد نظر آنها بوده ، ضمن متن عقدنامه دائم ، گنجانده و طرف مقابل نیز ، با امضای آنها ، متعهد به شروط ضمن عقد شود .

معمولا ، در این خصوص ، می توان شروطی همچون حق طلاق ، حق کار و تحصیل ، حق خروج از کشور ، حق تعیین محل سکونت و حق تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق را ذکر نمود . این موارد ، در قسمت « سایر شرایط » نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم ، قابل درج می باشند.

یک نظر بگذارید