طلاق بائن

طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به زن خود را ندارد، (منظور از رجوع آن است كه مرد بدون عقد با زن آشتى كند و او را مجدّداً به همسرى بپذيرد) طلاق بائن بر پنج قسم است:

1ـ طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده

2ـ طلاق زن يائسه، يعنى زنى كه بيشتر از 50 سال دارد.

طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد.

طلاق سوم زنى كه او را سه بار طلاق داده اند.

طلاق خلع و مبارات كه شرح آن بعداً خواهد آمد، و غير اينها را طلاق رجعى گويند كه تا وقتى زن در عدّه است مرد مى تواند به او رجوع كند.

یک نظر بگذارید