طلاق به دلیل تنفر از شوهر

یکی از انواع طلاق، طلاق یک طرفه از جانب زن بوده که دشوارترین نوع طلاق نیز می باشد. چرا که در این نوع از طلاق، زوجه ای که دارای وکالت در طلاق از همسر خود نبوده، باید وجود یکی از موارد عسر و حرج را در دادگاه، ثابت کرده تا دادگاه، حکم بر طلاق وی دهد.

البته، موارد عسر و حرج، محدود و به اصطلاح، حصری نبوده و با هر علتی که زن بتواند سختی و مشقت غیر قابل تحمل خود را در زندگی مشترک، اثبات نماید، دادگاه، حکم بر طلاق وی صادر خواهد کرد. سوء رفتار بسیار شدید زوج و محکومیت طولانی مدت وی به حبس، از نمونه های عسر و حرج زوجه می باشند.

اما، یکی از شرایط شایعی که بر اساس آن، بسیاری از خانم ها برای طلاق اقدام می کنند، شرایطی است که در آن، زن به دلیل تنفری که از شوهر دارد، از دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم طلاق می نماید. در این صورت، این سوال، مطرح می گردد که آیا طلاق به دلیل تنفر از شوهر امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت صرف تنفر از شوهر، از شرایط جدا شدن زوجه از زوج نبوده و برای اینکه حکم طلاق زوجه صادر شود؛ لازم است که یکی از موارد عسر و حرج، در دادگاه، ثابت گردد.

در قانون مدنی، به تبعیت از شرع، دو نوع از طلاق، مورد پیش بینی قرار گرفته که در آن ها، طلاق به دلیل تنفر از شوهر، واقع می شود؛ اما در هر دو نوع، وقوع طلاق، نیازمند شرایط جدا شدن زوجه از زوج بوده که مهم ترین این شرایط، رضایت زوج به طلاق می باشد. این دو نوع طلاق، عبارتند از:

طلاق خلع: طلاق خلع، نوعی از طلاق به دلیل تنفر از شوهر است که در آن، تنفر یا کراهت، حالت یک طرفه داشته و به این ترتیب می باشد که زوجه، از زوج متنفر بوده و از وی، کراهت دارد.

طلاق مبارات: طلاق مبارات ، نوعی از طلاق به دلیل تنفر از شوهر است که در آن، تنفر یا کراهت، حالت دو طرفه داشته و به این ترتیب می باشد که زوجه و زوج، از یکدیگر متنفر بوده و از هم، کراهت دارند.

– شرایط طلاق به دلیل تنفر از شوهر

طلاق به دلیل تنفر از شوهر، چه از نوع یک طرفه آن بوده، یعنی خلع و چه از نوع دو طرفه آن باشد، یعنی مبارات، نیازمند شرایط جدا شدن زوجه از زوج بوده که در صورت وجود نداشتن این شرایط، طلاق نیز امکان پذیر نخواهد بود. لذا، در ادامه، به توضیح شرایط جدا شدن زوجه از زوج در طلاق به دلیل تنفر از شوهر می پردازیم.

  • شرایط طلاق به دلیل تنفر از شوهر در طلاق خلع

در طلاق خلع، مطابق قانون مدنی و شرع اسلام، شرایط خاصی، به عنوان شرایط جدا شدن زوجه از زوج وجود داشته که صرفا در صورت وجود آن شرایط، طلاق، امکان پذیر می باشد. این شرایط، عبارتند از:

تنفر یا کراهت یک طرفه زوجه از زوج وجود داشته باشد.

زوجه، مالی را در مقابل طلاق، به شوهر می دهد؛ این مال، می تواند عین مهریه، معادل آن، بیشتر یا کمتر باشد.

دادن این مال یا در اصطلاح، بذل مهریه، مورد قبول شوهر، واقع شده و وی رضایت به طلاق می دهد.

  • شرایط طلاق به دلیل تنفر از شوهر در طلاق مبارات

در طلاق مبارت نیز شرایط خاصی، به عنوان شرایط جدا شدن زوجه از زوج وجود داشته که صرفا در صورت وجود آن شرایط، طلاق مبارات، ممکن خواهد بود. این شرایط، شامل موارد زیر می باشد:

تنفر یا کراهت دو طرفه زوجین از یکدیگر وجود داشته باشد.

زوجه، مالی را در مقابل طلاق، به شوهر می دهد؛ این مال، صرفا می تواند تا میزان مهریه بوده و نباید بیشتر از آن باشد.

دادن این مال یا در اصطلاح، بذل مهریه، مورد قبول شوهر، واقع شده و وی رضایت به طلاق می دهد.

در صورت وجود شرایط فوق، زن می تواند، بسته به مورد، برای طلاق به دلیل تنفر از شوهر، به صورت خلع یا مبارات، اقدام نماید.

یک نظر بگذارید