عدم تمکین زوجه و مهریه

همین که زن و مرد به عقد هم درآمدند ، بر اساس شرع و قانون ، مکلف به انجام اموری در قبال یکدیگر می شوند . یکی از این تکالیف که به لحاظ قانونی بر عهده زن قرار گرفته است ، تمکین می باشد . تمکین از شوهر در دو معنای عام و خاص مطرح است . تمکین عام یعنی اطاعت از شوهر در امور کلی زندگی خانوادگی و تمکین خاص هم ناظر بر روابط زناشویی میان زوجین است . اما عدم تمکین از سوی زن سبب می شود که زن  مرتکی نشوز شود و حق دریافت نفقه خود را از دست بدهد . یعنی در صورتی که مرد بتواند عدم تمکین از سوی زن را به اثبات برساند ، دیگر وظیفه ای برای پرداخت نفقه نخواهد داشت .

– رابطه عدم تمکین و مهریه

پرداخت مهریه زن وظیفه ای برای مرد است . همچنین ، تمکین زن از شوهر نیز وظیفه ای است که بر عهده شوهر قرار گرفته است . اما این دو تکلیف ارتباطی به یکدیگر ندارند . یعنی در صورتی که زن از تمکین در برابر شوهر خودداری نماید ، از آن جهت که به محض عقد نکاح مالک مهریه اش شده است ، باز هم می تواند مهریه اش را مطالبه کند . عدم تمکین زن تنها سبب از بین رفتن حق نفقه وی می شود ؛ نه مهریه .

یک نظر بگذارید