محارم سببی

مسأله: زنانی که از طریق سبب  (ازدواج)  به مرد محرم میشوند، عبا رتند از:

1- همسر.

2- دختر همسر از شوهر دیگر و هر چه پایین روند.

3- مادر همسر و مادربزرگ همسر.

4- زن پسر (عروس).

5- زن پدر (نامادری).

مسأله: مردانی که از طریق سبب  (ازدواج)  به زن محرم میشوند، عبا رتند از:

1- شوهر.

2- پسر شوهر از زن دیگر و هر چه پایین روند.

3- پدر شوهر و پدربزرگ شوهر.

4- شوهر دختر (داماد).

5- شوهر مادر (ناپدری).

مسأله: هر گاه مردی با زنی ازدواج کند، هر چند با او نزدیکی نکرده باشد، مادر آن زن و هر چه بالا روند و مادر پدر آن زن و هر چه بالا روند به آن مرد محرم میشوند. ولی دختران زن و نوه دختری و پسری آن زن در صورتی به آن مرد محرم میشوند که با آن زن نزدیکی کرده باشد.

مسأله: اگر زنی با مردی که دارای فرزند پسر است ازدواج کند، پس ران آن مرد و هر چه پایین روند به آن زن محرم هستند، حتّی اگر نزدیکی نکرده باشند.

مسأله: پس از ازدواج زن، پدر شوهر و هر چه بالا روند و پسران آن مرد و هر چه پایین روند، به آن زن محرم میشوند. چه قبل از عقد ازدواج متولّد شده باشند یا بعد از عقد ازدواج.

مسأله: هر گاه کسی دختری را برای پسر خود عقد کند، خودش میتواند با مادر آن دختر ازدواج کند. همچنین اگر اوّل خودش با مادر آن دختر ازد واج ک رده، میتواند آن دختر را برای پسر خود بگیرد.

مسأله: اگر پدر با زن دیگری ازدواج کند، فقط خود آن زن به پسر آن مرد محرم میشود.

مسأله: اگر زنی پسری داشته باشد و با مرد همسردار ازدواج کند، پسر او به زن آن مرد

محرم نمیباشد.

مسأله: یکی از محارم سببی، ربیبه است. ربیبه به دختر زن انسان که از شوهر دیگر است گفته میشود، خواه از شوهر قبل باشد و یا از شوهر بعد. اگر زن انسان طلاق بگیرد و شوهر جدید اختیار کند و از او دختردار شود، آن دختر ربیبه شوهر قبل محسوب میشود. البتّه محرمیّت ربیبه مشروط به این است که انسان با مادر او نزدیکی

کرده باشد.

مسأله: پدر شوهر به دختر زن (ربیبه فرزند)، محرم نیست.

مسأله: پسران زن دوّم به زن اوّل که قبلاً عقد موقّت بوده، محرم هستند.

مسأله: پسران زن دوّم به زن اوّل که طلاق گرفته است، محرم هستند.

مسأله: فرزندان زن اوّل بر پدر و مادر زن دوّم و بالعکس، محرم نیستند.

مسأله: دامادهای مرد از زن اوّل، به زن دوّم او نامحرم هستند.

مسأله: تنها عروس خود مرد یعنی همسر پسرش بر او محرم است و اگر همسر مرد پسری از شوهر دیگر داشته است، همسر آن پسر (عروس) به آن مرد (ناپدری) محرم نیست.

مسأله: پدر نامادری و پدر ناپدری دختر، نامحرم هستند.

مسأله: مادر نامادری و مادر ناپدری پسر، نامحرم هستند.

مسأله: ازدواج مرد با نو ه خواهر ناتنی خودش جایز نیست.

مسأله: اگر مردی با زنی (نَعوذُبالله)  زنا کرده باشد، ازدواج او با دختر آن زن مانعی ندارد.

یک نظر بگذارید