محارم نسبی

مسأله: زنانی که از طریق نسب  (خویشاوندی)  به مردان محرم هستند، عبارتند از:

1- مادر و مادربزرگ.

2- دختر و دختر فرزند (نوه).

3- خواهر.

4- دختر خواهر (خواهرزاده).

5- دختر برادر (برادرزاده).

6- عمّه و خاله و عمّه و خاله پدر و مادر.

مسأله: مردانی که از طریق نسب (خویشاوندی)  به زنان محرم هستند، عبارتند از:

1- پدر و پدربزرگ.

2- پسر و پسر فرزند (نوه).

3- برادر.

4- پسر برادر (برادرزاده).

5- پسر خواهر (خواهرزاده).

6- دایی و عمو و دایی و عموی پدر و مادر.

مسأله: اگر زنی از طریق زنا باردار شود، فرزند او به بستگان زن محرم است و اگر شوهر و فرزند داشته باشد، به شوهر و فرزندان او نیز محرم است و خواهر و برادر محسوب میشوند، ولی به بستگان شوهر نامحرم میباشد.

مسأله: زنازاده ارث نمیبرد، ولی محرمیّت و سایر آثار را دارد.

یک نظر بگذارید