مطالبه مهریه در عقد موقت

مطالبه مهریه عقد موقت هم مانند عقد دائم است و بسته به توافق طرفین در نوع و زمان پرداخت زن می تواند از شروع مدت عقد تا پایان آن یا بعد از بذل مدت عقد ، از مرد مطالبه کند .

عقد موقت یا صیغه در کشور ما در اغلب موارد به صورت پنهانی بین زن و مرد اتفاق می افتد برای همین کمتر اتفاق می افتد که عقد موقت در دفتر ازدواج به ثبت برسد و اصولا توسط خود زن و مرد خوانده می شود .

حال با توجه به این که عقد موقت ممکن است به ثبت رسیده یا نرسیده باشد نحوه مطالبه مهریه عقد موقت توسط زن نیز متفاوت خواهد بود .

1- مطالبه مهریه در عقد موقت ثبت شده .

2- مطالبه مهریه در عقد موقت ثبت نشده .

– در عقد موقتی که در دفتر ازدواج به ثبت رسیده است زن می تواند با مراجعه به دفتر ازدواج درخواست صدور اجراییه و ابلاغ آن به شوهر خود را بنماید. در آن جا مهلت یک ماهه برای پرداخت مهریه تعیین می شود و به مرد ابلاغ می شود .

– در صورتی که مرد در مهلت مقرر مهریه زن را نپردازد ، چون زن یک سند رسمی تحت عنوان صیغه نامه در دست دارد می تواند آن را به اجرا بگذارد که امکان توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن شوهر در این حالت وجود دارد .

– در صورتی که عقد موقت ثبت نشده باشد و طرفین صرفا به خواندن صیغه محرمیت بین خودشان و بدون حضور در دفتر ازدواج اکتفا کرده باشند ، مطالبه مهریه از طرف زن باید از طریق دادگاه به عمل آید چون زن سند رسمی برای اثبات صیغه انجام شده ما بین خودش و مردی که از او درخواست پرداخت مهریه دارد در دست ندارد .

– در حالتی که عقد موقت به ثبت نرسیده است زن باید با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا همچون شهادت شهود یا اقرار خود مرد در دادگاه ادعای خود مبنی بر پرداخت مهریه را ثابت کند .

– در این صورت اگر مبلغ مهریه زن تا بیست میلیون تومان باشد ، دادخواست مطالبه مهریه توسط زن در عقد موقت باید به شورای حل اختلاف داده شود و در صورتی که مبلغ مهریه زن در عقد موقت بیش از بیست میلیون تومان باشد زن باید برای مطالبه مهریه عقد موقت به دادگاه خانواده مراجعه کند .

– اگر در طول مدت صیغه، زن فوت کند ، مهریه او از بین نمی رود و ورثه زوجه می توانند از شوهر مطالبه مهریه کنند . اگر هم زوج(شوهر) فوت کند ، زوجه ازدواج موقت می تواند مهریه را از محل ماترک به طرفیت وراث شوهر مطالبه کند .

یک نظر بگذارید