مهریه زن فوت شده

از جمله حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج، به زن، تعلق می گیرد، مهریه می باشد که پس از فوت زن باطل یا ساقط نمی شود و توسط ورثه وی قابل مطالبه می باشد . حال به جهت اهمیت این موضوع در این بخش از مقاله مهریه زن فوت شده مورد مطالعه قرار می گیرد.

در خصوص مهریه زن فوت شده در ابتدا لازم است که توضیحاتی در خصوص مهریه ارائه شود. مهریه عبارت است از مالی معینی که دارای ارزش بوده که در عقد ازدواج از سوی مرد به زن داده می شود. در واقع بر مبنای ماده 1082 قانون مدنی به محض اینکه عقد نکاح، میان زوجین واقع شود، زن، مالک مهریه می شود و مواردی مانند عدم تمکین؛ سو معاشرت زن یا حتی فوت زوجه نسبت به دریافت هیچ تاثیری ندارد.

نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که مهریه جز حقوق مالی زوجه است و با فوت زن مهریه باطل نمی شود بلکه مانند سایر حقوق مالی به ورثه زن منتقل می شود و در صورت درخواست وراث، شوهر مکلف است که مهریه را به آن ها پرداخت نماید و اگر از پرداخت مهریه به ورثه زوجه متوفی امتناع کند اموال شوهر از طریق اجرای احکام قابل توقیف می باشد.

– مهریه زن فوت شده چگونه محاسبه می شود

اگر مهریه زن وجه رایج باشد نحوه محاسبه آن در تبصره ماده 1082 قانون مدنی آمده است که بیان می کند:« چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.»

بنابراین اگر مهریه زن متوفی به پول ایران یعنی ریال باشد در این صورت به نرخ روز محاسبه می شود. شیوه به روز رسانی مهریه نیز این گونه است که مهریه در شاخص سالیانه همان سال وفات ضرب و بر شاخص سالیانه سال ازدواج تقسیم می شود. به عنوان مثال، اگر در سال 85 ، مهریه زن 200 هزار تومان باشد و در سال 1402 پرداخت مهریه مطالبه شود در این مورد لازم است که این 200 هزار تومان بر اساس تورم کشور معادل سازی شده و ما به ازای آن در سال  پرداخت مهریه به وراث زوجه پرداخته شود .

نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که اگر بعد از فوت زوجه مهریه مطالبه شود در این صورت شاخص سال فوت ملاک می باشد نه سال مطالبه، همچنین باید توجه داشت که اگر مهریه زن فوت شده سکه بهار آزادی و یا ملک باشد در این صورت ورثه می توانند به همان اندازه تعیین شده، مهریه را مطالبه کنند.

 

یک نظر بگذارید