نحوه بخشیدن مهریه

گفته شد که مهریه حق زن است و می تواند آن را به شوهرش ببخشد ، بخشش مهریه توسط زن به مرد با صور مختلفی امکان دارد اتفاق بی افتد . مثلا بخشش مهریه در خانه و در برگه عادی همراه با امضا و اثر انگشت که زن مهریه اش را به وسیله آن به شوهرش می بخشد یا با حضور در دفتر اسناد رسمی که زن به صورت رسمی اقدام به بخشیدن مهریه به شوهرش می کند .

اما اگر زن واقعا مایل به بخشش مهریه به شوهرش باشد باید برای انجام این عمل حقوقی به صورت رسمی و از طریق امضای متن بخشش مهریه، اقدام کند تا هم مورد قبول دادگاه واقع شود هم این که مشکلی در آینده برای اثبات بخشیدن مهریه توسط زن به مرد برای مرد یا وراث او بوجود نیاید .

مراحلی که برای بخشش مهریه توسط زن به مرد به صورت رسمی باید طی شود عبارت است از :

– زن با همراه داشتن شناسنامه و عقد نامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند .

– اگر زن در قبال بخشیدن مهریه از شوهر قرار است مالی دریافت کند یا حق طلاق را دریافت کند لازم است که مرد هم با در دست داشتن شناسنامه همراه زن به دفتر خانه برود .

– زن در دفتر خانه اقدام به اقرار به بخشش مهریه کند که اقرارنامه ثبتی نامیده می شود این اقرار زن به صورت سند رسمی و قانونی در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسد .

– بعد از ثبت اقرار نامه در دفتر اسناد رسمی با عنوان بخشیدن مهریه توسط زن ، این عمل زن با نامه ای از طرف دفتر خانه به دفتر ازدواجی که قبلا در آن جا صیغه نکاح خوانده شده است فرستاده می شود تا در قسمت ملاحضات ازدواج قید شود .

اگر زن به صورت رسمی مهریه را به شوهرش ببخشد و تمامی این مراحل طی شود دیگر به هیچ عنوان نمی تواند به مهریه رجوع کند یعنی هیچ راه بازگشتی تحت عنوان اکراه و اجبار به بخشش توسط مرد به بخشیدن مهریه برای او وجود نخواهد داشت .

یک نظر بگذارید