نفقه زن بعد از فوت شوهر

قانون گذار، تحت شرایطی، پرداخت نفقه زنی که شوهرش مرده را جایز می داند؛ برای صحبت در خصوص شرایط پرداخت نفقه بعد از مرگ همسر، باید، ماده 1110 اصلاحی سال 1381 قانون مدنی را مد نظر قرار داد که مقرر می دارد:

“در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه، عندالمطالبه، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت)، تامین می‌ گردد.” از شروط پرداخت نفقه زن بیوه، این است که اولا، زنی که شوهرش مرده، در عده وفات که مدت آن، 4 ماه و ده روز است باشد، ثانیا، اقارب متوفی، نظیر فرزندان او، از پرداخت نفقه زن بیوه، در عده وفات، خودداری کنند.

البته، ذکر این نکته ضروری است که چنانچه زنی که شوهرش مرده، در گذشته، همواره از همسرش تمکین عام و خاص داشته ولیکن، شوهر، از پرداخت نفقه او، خودداری می نموده، بعد از فوت همسر نیز، می تواند، نسبت به ثبت شکایت صدور حکم بر محاسبه و پرداخت نفقه معوقه، البته به طرفیت وراث، اقدام نماید و از دادگاه بخواهد، در خصوص این خواسته، اقدام به صدور رای نماید.

دادگاه پس از بررسی ادله اثبات کننده وجود تمکین زن از مرد، در زمان حیات وی و ترک انفاق شوهری که فوت شده، در ایام حیات، اقدام به صدور رای مقتضی، در این خصوص خواهد نمود. شایان ذکر است، هم در نفقه عده وفات و هم در نفقه معوقه ایام زوجیت، زوجیت زن و مرد، باید، به موجب عقد دائم باشد، مگر اینکه در عقد موقت، بر پرداخت نفقه، شرط شده و یا بر آن، توافقی صورت گرفته باشد.

یک نظر بگذارید