نفقه فرزندان بعد از طلاق

یکی از تکالیف مرد از لحاظ شرعی و قانونی پرداخت نفقه می باشد . شمول نفقه بر طبق قانون مدنی عبارت است از : مسکن ، البسه و غذا و اثاث البیت به اندازه رفع نیاز و با توجه به میزان استطاعت نفقه دهنده . از جمله اشخاص مشمول نفقه فرزندان هستند . زمانی که زن و مرد از هم طلاق می گیرند تکلیف مرد برای پرداخت نفقه زن از بین می رود و دیگر مرد الزامی به پرداخت نفقه زن ندارد اما مسئله حضانت و پرداخت نفقه فرزندان بعد از طلاق نیز اهمیت زیادی برخوردار است و قانونگذار قوانینی را در این خصوص در قانون مدنی بیان کرده است .

قانونگذار برای حضانت و نفقه فرزندان بعد از طلاق راهکار های را پیش بینی و اتخاذ کرده است .
زمانی که حضانت طفل به پدر واگذار شده باشد مسلما پرداخت نفقه برعهده پدر می باشد ، اما در فرضی که حضانت طفل به مادر واگذار شده باشد ، اصولا در این که چه کسی مسئول پرداخت نفقه است تردید به وجود می آید اما با توجه به قوانین و همچنین ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد برعهده پدر است حتی اگر حضانت طفل با مادر باشد .

– نفقه فرزند بعد از طلاق تا چه زمانی با پدر است ؟

با توجه به رویه محاکم قضایی علی الاصول نفقه فرزند دختر تا زمان ازدواج با پدر است ، پدر مکلف به تامین هزینه ها و پرداخت نفقه تا زمان عقد نکاح به فرزند دختر خود می باشد .
نفقه فرزند پسر تا سن 18 سالگی با پدر است ، به دلیل آنکه اتمام تحصیل در این سن است و فرزند پسر می تواند برای خود شغل مناسب انتخاب نماید . در واقع تا زمان ادامه تحصیل و عدم توانایی برای داشتن شغل ، فرزند پسر می تواند نفقه دریافت نماید . لازم به ذکر است که میزان نفقه فرزند ، با توجه به نیازهای فرزند از جمله : خوراک و پوشاک و تحصیل و همچنین وضعیت اجتماعی او تعیین می گردد.

یک نظر بگذارید